جدول راهنمای جوش ۳۱۵ تا ۶۳۰

 

جدول راهنمای جوش ۲۰۰ تا ۵۰۰

 

جدول راهنمای جوش ۶۳ تا ۳۱۵

 

جدول راهنمای جوش ۱۶۰ تا ۴۰۰

 

راهنمای کلی جوش